Καινή Διαθήκη

Προσ Θεσσαλονικεισ Β΄ 2:8 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

καὶ τότε ἀποκαλυφθήσεται ὁ ἄνομος, ὃν ὁ κύριος ⸀Ἰησοῦς ⸀ἀνελεῖ τῷ πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ καταργήσει τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς παρουσίας αὐτοῦ,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Θεσσαλονικεισ Β΄ 2

Θέα Προσ Θεσσαλονικεισ Β΄ 2:8 σε αυτό το πλαίσιο