глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28

Старият Завет

Новият Завет

Матей 21 Ревизиран (BG1940)

1. И като се приближиха до Ерусалим и дойдоха във Витфагия при Елеонския хълм, Исус изпрати двама ученици и рече им:

2. Идете в селото, което е насреща ви; и веднага ще намерите вързана ослица и осле с нея; отвържете <ги> и докарайте Ми <ги>.

3. И ако някой ви рече нещо, кажете: на Господа трябват; и веднага ще ги изпрати.

4. А това стана за да се сбъдне реченото от пророка, който казва: -

5. "Речете на Сионовата дъщеря: Ето, твоят Цар иде при тебе, Кротък и възседнал на осел И на осле, рожба на ослица".

6. И тъй учениците отидоха и сториха както им заръча Исус;

7. докараха ослицата и ослето, и намятаха на тях дрехите си; и Той възседна върху тях.

8. А по-голямата част от множеството напостлаха дрехите си по пътя; други пък сечаха клони от дърветата и постилаха ги по пътя.

9. А множествата, които вървяха пред Него, и които идеха изподире, викаха казвайки: Осана на Давидовия син! благословен, който иде в Господното име! Осана във висините!

10. И когато влезе в Ерусалим целият град се раздвижи; и казваха: Кой е Тоя?

11. А народът казваше: Той е пророкът Исус, Който е от Назарет галилейски.

12. И Исус влезе в Божия храм, и изпъди всички, които продаваха и купуваха в храма, и прекатури масите на среброменителите, и столовете на ония, които продаваха гълъбите, и каза им:

13. Писано е: "Домът ми ще се нарече молитвен дом" а вие го правите разбойнически вертеп.

14. И <някои> слепи и куци дойдоха при Него в храма; и Той ги изцели.

15. А главните свещеници и книжници, като видяха чудесните дела, които стори и децата, които викаха в храма, казвайки: Осана на Давидовия Син! възнегодуваха и рекоха Му:

16. Чуваш ли какво казват тия? А Исус им каза: Чувам. Не сте ли никога чели <тая дума>: - "Из устата на младенците и сучещите Приготвил си хвала?"

17. И когато ги остави, излезе вън от града до Витания, гдето и пренощува.

18. А на сутринта, когато се връщаше в града, огладня.

19. И като видя една смоковница край пътя, дойде при нея, но не намери нищо на нея, само едни листа; и рече й: Отсега нататък да няма плод от тебе до века. И смоковницата изсъхна на часа.

20. И учениците, които видяха това, почудиха се и рекоха: Как на часа изсъхна смоковницата?

21. А Исус в отговор им рече: Истина ви казвам: Ако имате вяра, и не се усъмните, не само ще извършите стореното на смоковницата, но даже, ако речете на тоя хълм: Дигни се и хвърли се в морето, ще стане.

22. И всичко, каквото и да поискате в молитва, като вярвате, ще получите.

23. И когато дойде в храма, главните свещеници и народните старейшини дойдоха при Него, като поучаваше, и казаха: С каква власт правиш тия неща? и кой Ти е дал тая власт?

24. А Исус в отговор им каза: Ще ви задам и Аз един въпрос, на който, ако ми отговорите, то и Аз ще ви кажа с каква власт правя тия неща.

25. Иоановото кръщение от къде беше? от небето или от човеците? И те разискваха помежду си, думайки: Ако речем: От небето, Той ще ни каже: Тогава защо не го повярвахте:

26. Но ако речем: От човеците, боим се от народа; защото всички имат Иоана за пророк.

27. И тъй, в отговор на Исуса, казаха: Не знаем. Рече им и Той: Нито Аз ви казвам с каква власт правя тия неща.

28. Но как ви се вижда? Един човек имаше два сина; дойде при първия и му рече: Синко, иди работи днес на лозето.

29. А той в отговор каза: Не искам; но после се разкая и отиде.

30. Дойде и при втория, комуто каза същото. И той в отговор каза: Аз ще ида, господине! но не отиде.

31. Кой от двамата изпълни бащината си воля? Казват: Първият. Исус им рече: Истина ви казвам, че бирниците и блудниците ви изпреварват в Божието царство.

32. Защото Иоан дойде при вас в пътя на правдата, и не го повярвахте; бирниците обаче и блудниците го повярваха; а вие, като видяхте това, даже не се разкаяхте отпосле да го вярвате.

33. Чуйте друга притча. Имаше един стопанин, който насади лозе, огради го с плет, изкопа в него лин, и съгради кула; и като го даде под наем на земеделци, отиде в чужбина.

34. И когато наближи времето на плодовете изпрати слугите си до земеделците да приберат плодовете му.

35. А земеделците хванаха слугите му, един биха, друг убиха, а трети с камъни замериха.

36. Пак изпрати други слуги, повече на брой от първите; и на тях сториха същото.

37. Най-после изпрати при тях сина си, като думаше: Ще почетат сина ми.

38. Но земеделците, като видяха сина, рекоха помежду си: Той е наследникът; елате да го убием и да присвоим наследството му.

39. И като го хванаха, изхвърлиха го вън от лозето и го убиха.

40. И тъй, когато си дойде стопанинът на лозето, какво ще стори на тия земеделци?

41. Казват Му: Злосторниците люто ще погуби, а лозето ще даде под наем на други земеделци, които ще му дават плодовете на времето им.

42. Исус им каза: Не сте ли никога прочели в писанията <тая дума>: - "Камъкът, който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла; От Господа е това. И чудно е в нашите очи"?

43. Затова ви казвам, че Божието царство ще се отнеме от вас, и ще се даде на народ, който принася плодовете му.

44. И който падне върху тоя камък ще се смаже; а върху когото падне, ще го пръсне.

45. И главните свещеници и фарисеите, като чуха притчите Му, разбраха, че за тях говори;

46. но, когато поискаха да Го хванат, побояха се от народа понеже Го считаше за пророк.