Le mataupu

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Feagaiga Tuai

Feagaiga Fou

2 Timoteo 1 O LE TUSI PA'IA - Ekalesia Katoliko Roma (RSCB)

O ‘Upu Fa‘afeiloa‘i

1. O Paulo, o le ‘aposetolo a Iesu Keriso i le finagalo o le Atua, e tusa ma le folafolaga o le ola o lo‘o ‘iā Keriso Iesu.

2. ‘Ia Timoteo lo‘u atali‘i pele.‘Ia ‘iā te oe le alofa tunoa, ma le alofa, ma le manuia mai le Atua le Tamā, ‘atoa ma Keriso Iesu lo tatou Ali‘i.

O le Fa‘afetai ma le Fa‘amalosi‘au

3. ‘Ou te fa‘afetai atu i le Atua, o lē ‘ou te ‘au‘auna i ai ma le loto fuatia ifo ‘ua mamā e pei ‘ona o‘u tupuga, ‘ina ‘ua ‘ou manatua oe e lē aunoa i a‘u fa‘atoga i le po ma le ao.

4. O lo‘o ‘ou fa‘anaunau e feiloa‘i ma oe, auā ‘ua ‘ou manatu i ou loimata, ‘ina ‘ia tumu ai a‘u i le ‘oli‘oli;

5. ‘Ua ‘ou manatua le fa‘atuatua fa‘amaoni ‘ua ‘iā te oe, sa mua‘i i ai ‘iā Loi o le tinā o lou tinā, ‘atoa ma Eunike lou tinā; o la‘u tāofi o lo‘o ‘iā te fo‘i.

6. O le mea lea ‘ou te fa‘amanatu atu ai ‘iā te oe ‘ia toe fa‘amumū le mea alofa mai le Atua, o lo‘o ‘iā te oe lea i le fa‘ae‘e atu o o‘u lima.

7. Auā ‘ua lē foa‘iina mai e le Atua ‘iā te i tatou le Agaga e mata‘u ai, a o le Agaga e fa‘amalosi ai, ma alofa ai, ma pulea ai o tatou loto.

8. O lenei, ‘aua ‘e te mā i le molimau i lo tatou Ali‘i, po o ‘ona o a‘u po o noanoatia ‘ona o ia; a ‘ia tigā fa‘atasi i tatou ‘ona o le tala lelei e tusa ma le mana o le Atua,

9. o lē na fa‘aola mai ‘iā i tatou, ma vala‘au mai i le vala‘au pa‘ia, e lē tusa ma a tatou galuega, ‘ae tusa ma lona lava finagalo ma lona alofa tunoa na foa‘iina mai ‘iā i tatou ‘iā Keriso Iesu talu mai le vavau.

10. A ‘ua fa‘ailoa mai nei i le fa‘aalia mai o lo tatou Fa‘aola o Iesu Keriso, o lē ‘ua fa‘aumatia lava le oti, a o le ola ma le lē i‘u vale ‘ua fa‘amalamalamaina mai lea e ia i le tala lelei.

11. ‘Ua tofia ai a‘u o lē tala‘i ma le ‘aposetolo, ma le a‘oa‘o.

12. O le mea lea ‘ua tigāina ai a‘u i ia mea; a ‘ou te lē mā lava, auā ‘ua ‘ou iloa o ia ‘ua ‘ou fa‘atuatua i ai, ‘ua ‘ou mautinoa fo‘i ‘ua mafaia lava e ia ‘ona leoleo i le mea na ia tu‘uina mai ai ‘iā te a‘u e o‘o atu i lea lava Aso.

13. O matua o ‘upu e ola ai, na e fa‘alogologo mai ai ‘iā te a‘u, ‘ia e tāofia i le fa‘atuatua ma le alofa ‘iā Keriso Iesu.

14. O le mea lelei ‘ua tu‘uina atu ‘iā te oe ‘ia e tausia i le fesoasoani o le Agaga Pa‘ia o lo‘o nofo i totonu ‘iā i tatou.

15. ‘Ua e iloa lenei mea, o i latou uma o i Asia ‘ua lafoa‘i ‘iā te a‘u, e i ai Fogelu ma Emokene.

16. ‘Ia alofa atu le Ali‘i i le ‘āiga o Oneseforo auā na ia fa‘amafanafana so‘o mai ‘iā te a‘u, e le‘i mā fo‘i o ia i ‘ou filifili u‘amea,

17. ‘ae peita‘i na i Roma o ia, ‘ona matuā sā‘ili mai lea o ia ‘iā te a‘u, i le ‘ua maua.

18. ‘Ia foa‘iina atu e le Ali‘i ‘iā te ia, ‘ia maua le alofa mai le Ali‘i i lea lava aso. ‘Ua e iloa lelei o mea e tele na ia ‘au‘auna mai ai ‘iā te a‘u i Efeso.#