Skyriai

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31

Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Patarlių 16 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

1. Žmogus savo širdyje gali daug ką svarstyti,bet jo liežuvį valdo VIEŠPATS.

2. Visi žmogaus keliai jo paties akyse gali būti tyri,o VIEŠPATS pasveria širdį.

3. Pavesk savo darbą VIEŠPAČIUI,ir tavo užmojai bus sėkmingi.

4. VIEŠPATS visa padarė tikslingai,net nedorėlį – nelaimės dienai.

5. VIEŠPATS bjaurisi kiekviena širdies puikybe;būk tikras, kad tai neliks nenubausta.

6. Gerumu ir ištikimybe atsilyginama už kaltę,o pagarbia VIEŠPATIES baime išvengiama pikta.

7. Kai VIEŠPATS patenkintas žmogaus elgesiu,jis sutaiko su juo net jo priešus.

8. Geriau turėti mažai, bet įgyta sąžiningai,negu didelių neteisėtų pajamų.

9. Žmogus širdyje sumano, ką jis darys,bet jo žingsnius valdo VIEŠPATS.

10. Karaliaus lūpose – nenuginčijama tiesa;jo burna nenusideda kai sprendžia.

11. Tikros svarstyklės ir svarstyklių lėkštės – VIEŠPATIES,ir visi svarsčiai maišelyje priklauso jam.

12. Karaliai bjaurisi nusikaltimais,nes sostas tvirtėja teisumu.

13. Sąžiningos lūpos malonios karaliui;žmogų, kuris sako tiesą, jis myli.

14. Karaliaus pyktis – tarsi mirties pasiuntinys,o išmintingas žmogus gali jį numalšinti.

15. Karaliaus šypsena reiškia gyvenimą,o jo malonė – tarsi lietaus debesis pavasarį.

16. Nepalyginti geriau įgyti išminties negu aukso!Verčiau rinktis įsigyti įžvalgos negu gauti sidabro.

17. Dorų žmonių kelias vengia pikta;kas atsargiai žengia savo keliu, tas išsaugo gyvastį.

18. Puikybė apima prieš žūtį,įžūlumas – prieš nesėkmę.

19. Geriau būti kukliam tarp vargšųnegu dalytis grobiu su išdidžiais žmonėmis.

20. Kas supranta dalyką, kurio mokosi, tas puikiai gyvens,o kas pasitiki VIEŠPAČIU, tas bus laimingas.

21. Kas išmintingos širdies, tas laikomas protingu žmogumi,o patraukli kalba – papildomas laimėjimas.

22. Išmintis ją turinčiam yra gyvenimo šaltinis,o kvailieji išmoksta gyventi tik kvailumu.

23. Išmintingo žmogaus širdis teikia kalbai lakumoir stiprina žodžių patrauklumą.

24. Taiklūs žodžiai – kaip medaus korys,saldus gomuriui ir sveikas kūnui.

25. Žmogui jo kelias gali atrodyti teisingas,bet galų gale jis nuveda į mirtį.

26. Triūsiančio noras triūsia už jį,nes jį verčia jo alkis.

27. Niekšas stengiasi padaryti žalos kitiems,o jo kalba – svilinanti ugnis.

28. Piktas žmogus sukelia vaidus,o liežuvautojas perskiria artimus draugus.

29. Piktos valios žmogus suvilioja savo kaimynąir nuveda jį negeru keliu.

30. Kas merkia akį, tas tikriausiai slapta rengia niekšybę;kas čiaupia lūpas, tas yra sugalvojęs pikta.

31. Žili plaukai – garbės vainikas,laimėtas doru gyvenimu.

32. Geriau būti kantriu žmogumi negu galiūnu;suvaldyti save geriau negu užkariauti miestą.

33. Burtai metami į sterblę,bet nuosprendis priklauso nuo VIEŠPATIES.