Skyriai

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31

Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Patarlių 28 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

1. Nedorėlis bėga, nors niekas jo nesiveja,o teisusis drąsus kaip liūtas.

2. Kai kraštas maištauja, jame daug valdovų;tik su protingu ir patyrusiu žmogumi bus saugu.

3. Nedoras žmogus, engiantis beturčius,yra kaip siaubingas lietus, naikinantis derlių.

4. Kas laužo Įstatymą, tas giria nedorėlį,o kas laikosi Įstatymo, tas jam priešinasi.

5. Blogi žmonės nesupranta, ką reiškia teisingumas,o tie, kurie ieško VIEŠPATIES, supranta viską.

6. Geriau vargšas, kuris dorai gyvena,negu nesąžiningas turtuolis.

7. Protingas vaikas laikosi Įstatymo,o bendraująs su lėbautojais daro gėdą savo tėvui.

8. Kas kraunasi turtus lupikavimu ir palūkanomis,tas kaupia juos vargšų globėjo naudai.

9. Kai žmogus nusisuka nenorėdamas klausyti Įstatymo,net jo malda tampa pasibjaurėtina.

10. Žmogus, kuris veda dorus žmones į blogą kelią,pats įpuls į savo duobę,o nekaltieji gaus didelį paveldą.

11. Turtuolis gudrus savo akyse,bet įžvalgus beturtis jį kiaurai permato.

12. Kai dori žmonės vyrauja, viskas puiku,kai nedorėliai paima viršų, žmonės bėga slėptis.

13. Kas slepia savo kaltes, tam nesiseks,o kas jas išpažįsta ir nebenusikalsta, tas susilauks gailestingumo.

14. Laimingas žmogus, visada pagarbiai bijantis [Dievo],o kas užkietina savo širdį, tas patenka į nelaimę.

15. Kaip riaumojantis liūtas ir raji meškayra nedoras vargingos tautos valdovas.

16. Valdovas, kuriam trūksta supratimo, nuožmiai engia,o tas, kuris bjaurisi neteisinga nauda, ilgai gyvens.

17. Žmogus, vejamas dėl kraujo kaltės, bėgs iki kapo;tenepadeda jam niekas.

18. Kas dorai elgiasi, tas saugus,o kas eina kreivais keliais, tas įpuola į kapą.

19. Kas dirba savo žemę, tas turės duonos iki soties,o kas vaikosi vėjų, tas kęs neišbrendamą skurdą.

20. Patikimą žmogų lydi gausi palaima,o kas skuba pralobti, tas neliks be kaltės.

21. Negera būti šališkam,tačiau net už duonos riekę žmogus nusikalsta.

22. Šykštuolis skuba pralobtiir nežino, kada jį užklups skurdas.

23. Kas pataiso žmogų, tas galiausiai susilauks daugiau padėkosnegu tas, kuris jam meilikauja liežuviu.

24. Kas apiplėšia tėvą ar motiną ir sako: „Tai ne nuodėmė!“ –tas plėšikų sėbras.

25. Šykštuolis sukelia ginčus,o kas pasitiki VIEŠPAČIU, tam seksis.

26. Kas pasitiki savo protu, tas kvailys,o kas gyvena pagal išmintį, tas saugus.

27. Kas duoda vargšui, tas pats nieko nestokos,o kas užmerkia akis, tas bus labai iškeiktas.

28. Kai nedorėliai paima viršų, žmonės bėga slėptis,o kai jie pražūva, teisieji vėl klesti.