Skyriai

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Galatams 6 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

Paraginimai

1. Broliai, jei kuris žmogus būtų pagautas nusikaltęs, jūs, dvasios žmonės, pamokykite tokį romiai. Bet žiūrėk, kad ir pats neįpultum į pagundą!

2. Nešiokite vieni kitų naštas, ir taip įvykdysite Kristaus Įstatymą.

3. O kas, būdamas niekas, tariasi esąs kažin kas, tas save apgaudinėja.

4. Tegul kiekvienas ištiria savo darbą, ir tuomet galės didžiuotis pats sau, nesilygindamas su kitu,

5. nes kiekvienam reikės nešioti savo naštą.

6. Kas mokomas žodžio, tegul dalijasi savo gėrybėmis su mokytoju.

7. Neapsigaukite! Dievas nesiduoda išjuokiamas. Ką žmogus sėja, tai ir pjaus.

8. Kas sėja savo kūnui, tas iš kūno pjaus pražūtį, o kas sėja Dvasiai, tas iš Dvasios pjaus amžinąjį gyvenimą.

9. Nepailskime daryti gera; jei neaptingsime, atėjus metui pjausime derlių!

10. Tad, kol turime laiko, darykime gera visiems, o ypač tikėjimo namiškiams.

Prierašas

11. Žiūrėkite, kokiomis didelėmis raidėmis jums rašau savo ranka...

12. Žmonės, kurie nori įsigyti gerą vardą išoriniais dalykais, verčia jus apsipjaustyti, kad jiems netektų būti persekiojamiems dėl Kristaus kryžiaus.

13. Bet ir apipjaustymo šalininkai patys nesilaiko Įstatymo, o tenori jūsų apipjaustymo, kad galėtų pasigirti jūsų kūnu.

14. Bet aš nieku nesigirsiu, nebent mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi, dėl kurio pasaulis man yra nukryžiuotas ir aš – pasauliui.

15. Juk nieko nereiškia nei apipjaustymas, nei neapipjaustymas, bet vien tik naujas kūrinys.

16. Visiems, kurie laikysis šios taisyklės, teateinie ramybė ir pasigailėjimas, taip pat ir Dievo Izraeliui!

17. O nuo šiol tegu niekas manęs nebevargina, nes savo kūne nešioju Jėzaus žymes.

18. Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė tebūnie, broliai, su jūsų dvasia! Amen.