Skyriai

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Efeziečiams 1 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

1. Paulius, Dievo valia Kristaus Jėzaus apaštalas, šventiesiems, gyvenantiems Efeze, ir ištikimiesiems Kristuje Jėzuje.

2. Malonė ir ramybė jums nuo Dievo, mūsų Tėvo, ir Viešpaties Jėzaus Kristaus!

Išganymo planas

3. Garbė Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui,kuris palaimino mus Kristujevisokeriopa dvasine palaima danguje,

4. mus išsirinkdamas jameprieš pasaulio sutvėrimą,kad būtume šventi ir nesutepti jo akivaizdoje.Iš meilės,

5. palankios savo valios nutarimu,jis iš anksto paskyrė mus per Jėzų Kristųtapti jam įsūniais

6. savo malonės kilnumo šlovei.Ja jis apipylė mus dėl Mylimojo,

7. kuriame turime atpirkimą jo kraujuir nuodėmių atleidimą jo malonės gausa.

8. Jis dosniai apdovanojo mus savo malonesu įvairiopa išmintimi ir sumanumu,

9. paskelbdamas mums savo valios slėpinį,kaip jis panorėjo iš anksto nutarti jame,

10. amžių pilnatvei atėjus,visa, kas yra danguje ir žemėje,iš naujo suvienyti Kristuje kaip galvoje.

11. Jame esame tapę paveldėtojais,iš anksto paskirti sutvarkymu to,kuris visa veikia pagal savo valios nutarimą,

12. kad būtume jo didybės šloveimes, kurie nuo seno turėjome viltį Kristuje.

13. Jame ir jūs,išgirdę tiesos žodį – savo išgelbėjimo Evangeliją –ir įtikėję juo,esate paženklinti pažadėtąja Šventąja Dvasia,

14. kuri yra mūsų paveldėjimo laidas,kol bus atpirkta jo nuosavybė jo didybės šlovei.

15. Todėl ir aš, išgirdęs apie jūsų tikėjimą Viešpačiu Jėzumi ir apie jūsų meilę visiems šventiesiems,

16. nesiliauju dėkojęs už jus, minėdamas jus savo maldose,

17. idant mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Dievas, garbės Tėvas, suteiktų jums išminties ir apreiškimo Dvasią ir jūs galėtumėte jį pažinti,

18. idant apšviestų jūsų širdies akis ir jūs pažintumėte, kokia yra viltis, į kurią esate pašaukti, koks jo šventųjų garbingo paveldo turtas

19. ir kokia nepalyginama jo galybės didybė mums, tikintiesiems, veikiant jo neribotai jėgai.

20. Ja jis prižadino Kristų iš numirusiųir pasodino danguose savo dešinėje,

21. aukščiau už visas kunigaikštystes,valdžias, galybes, viešpatystesir už kiekvieną vardą,tariamą ne tik šiame pasaulyje, bet ir būsimajame,

22. ir visa jam palenkė po kojų,o jį patį pastatė viršum visko,kad būtų galva Bažnyčios,

23. kuri yra jo Kūnas,pilnatvė to, kuris visa visur pripildo.