Skyriai

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Filipiečiams 2 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

Kristaus nusižeminimas

1. Taigi, jeigu esama Kristuje paskatinimo, meilės paguodos, jei esama bendrystės Dvasioje, nuoširdumo ir užuojautos,

2. tai padarykite mano džiaugsmą tobulą, laikydamiesi vienos minties, turėdami vienokią meilę, santaiką ir sutarimą.

3. Tegul nelieka vietos vaidams ar tuščiai puikybei, bet nuolankiai vienas kitą laikykite aukštesniu už save

4. ir žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos, bet kitų.

5. Būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus.

6. Jis, turėdamas Dievo pavidalą,nelaikė grobiu būti lygiam su Dievu,

7. bet apiplėšė pats save,priimdamas tarno pavidaląir tapdamas panašus į žmones.Jis ir išore tapo kaip visi žmonės;

8. jis nusižemino,tapdamas klusnus iki mirties,iki kryžiaus mirties.

9. Todėl ir Dievas jį išaukštinoir padovanojo jam vardą,kilniausią iš visų vardų,

10. kad Jėzaus vardui priklauptųkiekvienas kelisdanguje, žemėje ir po žeme

11. ir kiekvienos lūposDievo Tėvo šlovei išpažintų:„Jėzus Kristus yra Viešpats!“

Paraginimai

12. Taigi, mano mylimieji, kaip visuomet klausydavote manęs, kai būdavau tarp jūsų, o dar labiau dabar, man su jumis nesant, taip darbuokitės savo išganymui su baime ir drebėdami,

13. nes Dievas iš savo palankumo skatina jus ir trokšti, ir veikti!

14. Visa darykite be murmėjimų ir svyravimų,

15. kad būtumėte nepeiktini ir nekalti, nesutepti Dievo vaikai sugedusioje ir iškrypusioje kartoje, kur jūs spindite tarsi žiburiai pasaulyje.

16. Tvirtai laikykitės gyvenimo žodžio, kad Kristaus dieną galėčiau pasigirti ne veltui bėgęs ir ne veltui vargęs.

17. O jei turės būti pralietas mano kraujas, kaip jūsų tikėjimo auka ir atnaša Dievui, aš džiaugiuosi ir esu linksmas kartu su jumis visais.

18. Taip pat ir jūs būkite linksmi ir džiaukitės kartu su manimi.

Timotiejus ir Epafroditas

19. Aš turiu Viešpatyje Jėzuje viltį netrukus pasiųsti pas jus Timotiejų, kad būčiau ramus, sužinojęs, kaip jums sekasi.

20. Mat neturiu kito pasiuntinio, kuris taip nuoširdžiai jumis rūpintųsi.

21. Visi kiti ieško ne Jėzaus Kristaus, bet savo naudos.

22. O apie jį žinote, kad jis tinkamas, nes Evangelijos labui jis su manimi tarnavo kaip sūnus su tėvu.

23. Taigi, kai tik paaiškės mano byla, turiu viltį tučtuojau jį pasiųsti.

24. Be to, turiu Viešpatyje viltį ir pats netrukus atvykti pas jus.

25. Aš dar nusprendžiau, jog būtina siųsti pas jus Epafroditą, mano brolį, bendradarbį ir bendražygį, o jūsų pasiuntinį ir pagalbininką mano varguose.

26. Jis labai jūsų pasiilgo ir sielojosi, kad išgirdote apie jo ligą.

27. O jis buvo arti mirties, tačiau Dievas jo pasigailėjo, ir ne vien tik jo, bet ir manęs, kad manęs neužgriūtų sielvartas po sielvarto.

28. Taigi aš jį skubiai siunčiu, kad, jį pamatę, pradžiugtumėte ir aš taip neliūdėčiau.

29. Priimkite jį Viešpatyje su tikru džiaugsmu ir gerbkite tokius žmones,

30. nes dėl Kristaus darbo jis buvo atsidūręs prie mirties, statydamas pavojun savo gyvybę, kad atliktų man patarnavimą, kurio jūs negalėjote padaryti.