Skyriai

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Filipiečiams 4 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

Paraginimai

1. Taigi, mano broliai, mano mylimieji ir išsiilgtieji, mano džiaugsme ir mano vainike, tvirtai stovėkite Viešpatyje, mylimieji!

2. Aš prašau Evodiją ir raginu Sintichę būti vienos minties Viešpatyje.

3. Taip pat prašau tave, ištikimasis bičiuli, padėk joms! Jos juk darbavosi su manimi Evangelijos labui kartu su Klemensu ir kitais mano bendradarbiais, kurių vardai įrašyti gyvenimo knygoje.

4. Visuomet džiaukitės Viešpatyje! Ir vėl kartoju: džiaukitės!

5. Jūsų meilumas tebūna žinomas visiems. Viešpats yra arti!

6. Nieku per daug nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui.

7. Ir Dievo ramybė, pranokstanti bet kokį supratimą, sergės jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje.

8. Pagaliau, broliai, mąstykite apie tai, kas teisinga, garbinga, teisu, tyra, mylėtina, giriama, apie visa, kas dorybinga ir šlovinga.

9. Darykite, ką tik iš manęs išmokote, ką gavote, ką girdėjote ir matėte manyje, ir ramybės Dievas bus su jumis.

Padėka

10. Aš labai apsidžiaugiau Viešpatyje, kad pagaliau pražydo jūsų rūpinimasis manimi. Jūs ir seniau rūpindavotės, bet stigo progų tai parodyti.

11. Suprantama, aš visai nemanau skųstis stoka, nes išmokau būti patenkintas savo būkle.

12. Esu patyręs ir vargo, ir pertekliaus. Visa ko teko ragauti: buvau sotus ir alkanas, turtingas ir beturtis.

13. Aš visa galiu tame, kuris mane stiprina.

14. Vis dėlto jūs gerai padarėte, bendraudami su manimi varge.

15. Jūs, filipiečiai, ir patys žinote: kai, pradėjęs skelbti Evangeliją, išvykau iš Makedonijos, jokia Bažnyčia neužmezgė su manimi davimo ir gavimo santykių, tik jūs vieni.

16. Jūs mano reikalams prisiuntėte aukų vieną ir kitą kartą į Tesaloniką.

17. Aš netrokštu dovanos, bet noriu, kad jūsų naudai augtų vaisiai jūsų sąskaiton.

18. O aš esu visko gavęs ir turiu per akis. Aš visiškai aprūpintas, per Epafroditą gavęs kvapią dovaną, Dievui priimtiną ir patinkamą auką.

19. O mano Dievas iš savo turtų gausos Kristuje Jėzuje šlovingai patenkins visas jūsų reikmes.

20. Mūsų Dievui ir Tėvui šlovė per amžių amžius! Amen.

Sveikinimai

21. Sveikinkite kiekvieną šventąjį Kristuje Jėzuje. Jus sveikina su manimi esantys broliai.

22. Jus sveikina visi šventieji, ypač iš ciesoriaus šeimynos.

23. Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė tebūna su jūsų dvasia!