Skyriai

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Efeziečiams 2 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

Suvienyti Kristuje

1. Ir jūs buvote mirę savo nusikaltimais ir nuodėmėmis,

2. kuriuose kadaise gyvenote, laikydamiesi šio pasaulio papročių, paklusdami kunigaikščiui, viešpataujančiam ore, dvasiai, veikiančiai neklusnumo vaikuose.

3. Tarp jų kadaise ir mes visi gyvenome, sekdami savo kūno geismais, vykdydami kūno ir minčių troškimus, ir iš prigimties buvome rūstybės vaikai kaip ir kiti.

4. Bet Dievas, apstus gailestingumo, iš didžios meilės, kuria mus pamilo,

5. mus, mirusius nusikaltimais, prikėlė gyventi su Kristumi – jūs juk esate išgelbėti malone, –

6. prikėlė ir pasodino danguje Kristuje Jėzuje,

7. kad ateinančiais amžiais beribį savo malonės lobį parodytų savo gerumu mums Kristuje Jėzuje.

8. Jūs juk esate išgelbėti malone per tikėjimą ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana,

9. ir ne darbais, kad kas nors nesigirtų.

10. Mes esame jo kūrinys, sutverti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti.

11. Todėl atsiminkite, kad jūs kadaise buvote kūnu pagonys, kuriuos vadino neapipjaustytais vadinamieji apipjaustytieji kūno apipjaustymu, atliktu rankomis.

12. Tais laikais jūs buvote be Kristaus, svetimi Izraelio bendruomenei, tolimi pažado sandoroms, be vilties ir be Dievo pasaulyje.

13. Bet dabar Kristuje Jėzuje jūs, kadaise buvusieji toli, esate tapę artimi dėlei Kristaus kraujo.

14. Jis yra mūsų sutaikymas, iš abejų padaręs viena, sugriovęs viduryje stovinčią pertvarą, savo kūnu panaikinęs priešybę.

15. Jis panaikino įsakymų Įstatymą su jo potvarkiais, kad iš dviejų jame būtų sutvertas vienas naujas žmogus. Jis įkūrė taiką

16. ir viename kūne kryžiumi abejus sutaikė su Dievu, pats savyje sugriaudamas priešiškumą.

17. Atėjęs jis skelbė taiką jums, kurie buvote toli, ir tiems, kurie buvo arti,

18. nes per jį vieni ir kiti galime prieiti prie Tėvo vienoje Dvasioje.

19. Vadinasi, jūs jau nebesate ateiviai nei svetimi, bet šventųjų bendrapiliečiai ir Dievo namiškiai,

20. pastatyti ant apaštalų ir pranašų pamato, turintys kertiniu akmeniu patį Kristų Jėzų,

21. ant kurio darniai auga visas pastatas, tampantis šventykla Viešpatyje,

22. ant kurio ir jūs esate drauge statomi kaip Dievo buveinė Dvasioje.