fejezetek

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

Újszövetség

Efézusiakhoz 4 Ujszövetseg: Elet, Igazsag es Vilagossag (BHUNNT)

Egység a Krisztus testében

1. Kérlek azért titeket én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, amint illik elhívatásotokhoz, mellyel elhívattatok.

2. Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel, elszenvedve egymást szeretetben,

3. igyekezve megtartani a Lélek egységét a békességnek kötelében.

4. Egy a test és egy a Lélek, miképpen elhívatásotoknak egy reménységében hívattatok is el.

5. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség.

6. Egy az Isten és mindeneknek Atyja, aki mindenekfelett van, és mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik.

7. Mindegyikünknek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint.

8. Ezért mondja az Írás:

Fölment a magasságba, foglyokat vitt fogva, és ajándékokat adott az embereknek.

9. (Az pedig, hogy fölment, mit jelentene mást, mint hogy előbb le is szállott a föld alsóbb részeire?

10. Aki leszállott, ugyanaz, aki fel is ment, feljebb minden egeknél, hogy mindeneket betöltsön.)

11. És ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul,

12. a szentek tökéletesebbítése céljából a szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére:

13. míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére:

14. Hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ide s tova hány a hab, és hajt a tanításnak akármi szele az embereknek álnoksága által, a tévelygés ravaszságához való csalárdság által,

15. hanem az igazságot követve szeretetben, mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a fej, a Krisztusban,

16. akiből az egész test, szép rendben egyberakva és egybe szerkesztetve az ő segedelmének minden kapcsával, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek növekedését a maga fölépítésére szeretetben.

Élni, mint a világosság gyermekei

17. Ezt mondom azért, és bizonyságot teszek az Úrban, hogy ti többé ne járjatok úgy, mint egyéb pogányok is járnak az ő elméjüknek hiábavalóságában,

18. akik értelmükben meghomályosodtak, elidegenültek az isteni élettől a tudatlanság miatt, mely az ő szívük keménysége miatt van bennük;

19. akik erkölcsi érzés nélkül, önmagukat a bujálkodásra adták, minden tisztátalanságnak nagy nyereséggel való cselekvésére.

20. Ti pedig nem így tanultátok a Krisztust;

21. ha ugyan őt megértettétek és őbenne megtanultátok, hogy Jézusban van az igazság:

22. hogy levetkőzzétek ama régi élet szerint való óembert, mely meg van romolva a csalárdság kívánságai miatt.

23. Újuljatok meg a ti elméteknek lelke szerint,

24. és öltözzétek fel amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.

25. Azért levetve a hazugságot, szóljatok igazságot, ki-ki az ő felebarátjával: mert egymásnak tagjai vagyunk.

26. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek: a nap le ne menjen a ti haragotokon;

27. se pedig az ördögnek ne adjatok helyet.

28. Aki lopott, többé ne lopjon, hanem inkább munkálkodjék, cselekedve az ő kezeivel azt, ami jó, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek.

29. Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak.

30. És meg ne szomorítsátok az Istennek ama Szent Lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára.

31. Minden mérgesség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt.

32. Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, engedve egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban engedett néktek.