fejezetek

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

Újszövetség

Efézusiakhoz 1 Ujszövetseg: Elet, Igazsag es Vilagossag (BHUNNT)

1. Egység a Krisztusban

1. Pál, Jézus Krisztus apostola Isten akaratából, az Efezusban lévő és Krisztus Jézusban hívő szenteknek.

2. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.

Lelki áldás Krisztusban

3. Áldott legyen az Isten és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban,

4. aszerint, amint magának kiválasztott minket ő benne a világ teremtése előtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek őelőtte szeretet által,

5. eleve elhatározva, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az ő akaratának jó kedve szerint,

6. kegyelme dicsőségének magasztalására, amellyel megajándékozott minket ama Szerelmesben,

7. akiben van a mi váltságunk az ő vére által, a bűnöknek bocsánata az ő kegyelmének gazdagsága szerint.

8. Melyet nagy bőséggel közölt velünk minden bölcsességgel és értelemmel,

9. megismertetve velünk az ő akaratának titkát az ő jó kedve szerint, melyet eleve elrendelt magában

10. az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a mennyekben vannak, mind amelyek e földön vannak;

11. őbenne, akiben vettük is az örökséget, eleve elrendeltetve annak eleve elvégzése szerint, aki mindent az ő akaratának tanácsából cselekszik,

12. hogy legyünk az ő dicsőségének magasztalására, akik előre reménykedtünk a Krisztusban:

13. akiben ti is, miután hallottátok az igazságnak beszédét, üdvösségetek evangéliumát, amelyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama Szent Lelkével,

14. aki záloga a mi örökségünknek Isten tulajdon népének megváltására, az ő dicsőségének magasztalására.

Hálaadás és imádság

15. Ezért én is, hallván a ti hiteteket az Úr Jézusban és minden szentekhez való szerelmeteket,

16. nem szűnök meg hálát adni érettetek, emlékezve reátok az én könyörgéseimben,

17. hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adja néktek bölcsességnek és kijelentésnek Lelkét az ő megismerésében,

18. és világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az ő elhívásának a reménysége, mi az ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek között,

19. és mi az ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk az ő hatalma erejének ama munkája szerint,

20. amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta őt a halálból, és ültette őt a maga jobbjára a mennyekben.

21. Minden fejedelemség és hatalmasság, és erő és uraság és minden név felett, mely neveztetik, nemcsak e világon, hanem a következendőben is,

22. és mindent az ő lábai alá vetett, és őt tette mindenek fölött az anyaszentegyház fejévé,

23. mely az ő teste, teljessége neki, aki mindeneket betölt mindenekkel.