fejezetek

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

Újszövetség

Efézusiakhoz 5 Ujszövetseg: Elet, Igazsag es Vilagossag (BHUNNT)

1. Legyetek azért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek,

2. és járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket, és adta Önmagát érettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul.

3. Paráznaság pedig és akármilyen tisztátalanság vagy fösvénység ne is kerüljön szóba közöttetek, amint szentekhez illik;

4. sem undokság vagy bolond beszéd vagy trágárság, melyek nem illenek: hanem inkább hálaadás.

5. Mert azt jól tudjátok, hogy egy paráznának is vagy tisztátalannak vagy fösvénynek, aki bálványimádó, nincs öröksége a Krisztusnak és Istennek országában.

6. Senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel, mert ezekért jön az Isten haragja a hitetlenség fiaira.

7. Azért ne legyetek részesei ezeknek.

8. Mert régen sötétség voltatok, most pedig világosság az Úrban: mint világosságnak fiai, úgy járjatok

9. (mert a világosságnak gyümölcse minden jóságban és igazságban és valóságban van),

10. meggondolva, mi legyen kedves az Úrnak.

11. És ne legyen közösségetek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is feddjétek azokat,

12. mert amiket azok titokban cselekszenek, éktelen dolog csak mondani is.

13. Mindezek pedig felfedve, a világosság által napvilágra jönnek; mert minden, ami napvilágra jön, világosság.

14. Ezért mondja:

Serkenj föl, aki alszol, és támadj fel a halálból, és felragyog néked a Krisztus.

15. Lássátok meg azért, hogy mi módon okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek.

16. Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok.

17. Ezért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak akarata.

18. És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van: hanem teljesedjetek be Szent Lélekkel,

19. beszélgetve egymás között zsoltárokban és dicséretekben, és lelki énekekben, énekelve és dicséretet mondva szívetekben az Úrnak.

20. Hálákat adva mindenkor mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának.

21. Engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében.

Asszonyok és férjek

22. Ti, asszonyok, saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak.

23. Mert a férj feje a feleségének, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanő megtartója a testnek.

24. De miképpen az egyház engedelmes a Krisztusnak, azonképpen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjüknek mindenben.

25. Ti, férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért,

26. hogy azt megszentelje, megtisztítva a víznek fürdőjével az ige által,

27. hogy majd önmaga elé állítsa dicsőségben az egyházat, úgy, hogy azon ne legyen szeplő vagy folt vagy valami afféle, hanem hogy legyen szent és feddhetetlen.

28. Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségüket, mint az ő tulajdon testüket. Aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti.

29. Mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte, hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképpen az Úr is az egyházat.

30. Mert az ő testének tagjai vagyunk, az ő testéből és az ő csontjaiból valók.

31. Ezért elhagyja az ember atyját és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testté.

32. Felette nagy titok ez: de én a Krisztusról és az egyházról szólok.

33. Hanem azért ti is egyenként, ki-ki az ő feleségét úgy szeresse, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét.