Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλημονα 1:20 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

ναί, ἀδελφέ, ἐγώ σου ὀναίμην ἐν Κυρίῳ· ἀνάπαυσόν μου τὰ σπλάγχνα ἐν Κυρίῳ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλημονα 1

Θέα Προσ Φιλημονα 1:20 σε αυτό το πλαίσιο