Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλημονα Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

κεφάλαια

  1. 1