Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλημονα 1:21 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

πεποιθὼς τῇ ὑπακοῇ σου ἔγραψά σοι, εἰδὼς ὅτι καὶ ὑπὲρ ὃ λέγω ποιήσεις.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλημονα 1

Θέα Προσ Φιλημονα 1:21 σε αυτό το πλαίσιο