Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλημονα 1:19 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

ἐγὼ Παῦλος ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί, ἐγὼ ἀποτίσω· ἵνα μὴ λέγω σοι ὅτι καὶ σεαυτόν μοι προσοφείλεις.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλημονα 1

Θέα Προσ Φιλημονα 1:19 σε αυτό το πλαίσιο