Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Β΄ 3:13 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

ὄχι ὅπως ὁ Μωϋσῆς, ὁ ὁποῖος ἔθετε κάλυμμα εἰς τὸ πρόσωπόν του, ὥστε οἱ Ἰσραηλῖται νὰ μὴ ἰδοῦν τὸ τέλος ἐκείνου ποὺ ἔμελλε νὰ παρέλθῃ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Β΄ 3

Θέα Προσ Κορινθιουσ Β΄ 3:13 σε αυτό το πλαίσιο