κεφάλαια

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Α΄ 5 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Περίπτωσις βαρείας ἀνηθικότητος

1. Γενικὰ ἀκούεται ὅτι ὑπάρχει μεταξύ σας πορνεία καὶ τέτοια πορνεία, ποὺ δὲν ὑπάρχει οὔτε μεταξὺ τῶν ἐθνικῶν, ὥστε κάποιος νὰ ἔχῃ γυναῖκα τὴν γυναῖκα τοῦ πατέρα του.

2. Καὶ σεῖς εἶσθε φουσκωμένοι ἀπὸ ὑπερηφάνειαν καὶ δὲν ἐπενθήσατε μᾶλλον διὰ νὰ ἐκλείψῃ ἐκ μέσου σας ἐκεῖνος ποὺ ἔκανε τὴν πρᾶξιν αὐτήν.

3. Ἐγὼ ἀπὼν μὲν κατὰ τὸ σῶμα, παρὼν δὲ κατὰ τὸ πνεῦμα, ἔχω ἤδη, σὰν νὰ ἤμουν παρών, κρίνει ἐκεῖνον ποὺ ἔκανε αὐτὴν τὴν πρᾶξιν.

4. Μαζευθῆτε εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματός μου, καὶ μὲ τὴν δύναμιν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ,

5. παραδώσατε τὸν ἄνθρωπον αὐτὸν εἰς τὸν Σατανᾶν πρὸς καταστροφὴν τῆς σαρκός, διὰ νὰ σωθῇ τὸ πνεῦμά του κατὰ τὴν Ἡμέραν τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ.

6. Δὲν εἶναι καλὴ ἡ καυχησιολογία σας. Δὲν ξέρετε ὅτι λίγο προζύμι ζυμώνει ὅλο τὸ ζυμάρι;

7. Πετάξτε λοιπὸν τὸ παληὸ προζύμι, διὰ νὰ γίνετε νέο ζυμάρι, ἀφοῦ εἶσθε χωρὶς προζύμι. Διότι καὶ ὁ πασχαλινὸς ἀμνός μας, ὁ Χριστός, γιὰ μᾶς ἐθυσιάσθηκε.

8. Ὥστε ἂς ἑορτάζωμεν ὄχι μὲ τὸ παληὸ προζύμι, οὔτε μὲ προζύμι κακίας καὶ πονηρίας, ἀλλὰ μὲ ἄζυμα εἰλικρινείας καὶ ἀληθείας.

9. Σᾶς ἔγραψα εἰς τὴν ἐπιστολὴν νὰ μὴ συναναστρέφεσθε μὲ πόρνους,

10. ἀλλὰ δὲν ἐννοοῦσα ἐν γένει τοὺς πόρνους τοῦ κόσμου αὐτοῦ ἢ τοὺς πλεονέκτας ἢ τοὺς ἅρπαγας ἢ τοὺς εἰδωλολάτρας, διότι τότε θὰ ἔπρεπε νὰ φύγετε ἀπὸ τὸν κόσμον.

11. Μᾶλλον σᾶς ἔγραψα νὰ μὴ συναναστρέφεσθε κάποιον ποὺ ὀνομάζεται ἀδελφός, ἐὰν εἶναι πόρνος ἢ πλεονέκτης ἢ εἰδωλολάτρης ἢ ὑβριστὴς ἢ μέθυσος ἢ ἅρπαξ, μὲ τὸν τοιοῦτον οὔτε νὰ συντρώγετε.

12. Διότι ποιάν ἁρμοδιότητα ἔχω νὰ κρίνω τοὺς ἔξω; Ἐκείνους ποὺ εἶναι μέσα δὲν τοὺς κρίνετε σεῖς;

13. Τοὺς ἔξω θὰ τοὺς κρίνῃ ὁ Θεός. Βγάλτε τὸν κακὸν ἀπὸ ἀνάμεσά σας.