Καινή Διαθήκη

Γ΄ Ιωαννου 1:8 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Ἐμεῖς ἔχομεν καθῆκον νὰ βοηθᾶμε τέτοια πρόσωπα διὰ νὰ γινώμεθα συνεργάται εἰς τὴν διάδοσιν τῆς ἀληθείας.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Γ΄ Ιωαννου 1

Θέα Γ΄ Ιωαννου 1:8 σε αυτό το πλαίσιο