Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιησουσ Του Ναυη 22:32 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Τότε ο Φινεές και οι αρχηγοί άφησαν τους Ρουβηνίτες και τους Γαδίτες στη Γαλαάδ, κι αυτοί γύρισαν στη Χαναάν, στους υπόλοιπους Ισραηλίτες και τους έφεραν την απάντηση.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιησουσ Του Ναυη 22

Θέα Ιησουσ Του Ναυη 22:32 σε αυτό το πλαίσιο