Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Τιτον 1:7 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Γιατί ο επίσκοπος, ως διαχειριστής του Θεού, πρέπει να είναι αδιάβλητος· να μην είναι υπεροπτικός, ευέξαπτος, μέθυσος, φιλόνικος, και να μην επιδιώκει αθέμιτα κέρδη.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Τιτον 1

Θέα Προσ Τιτον 1:7 σε αυτό το πλαίσιο