Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλημονα 1:4 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Σε θυμάμαι πάντοτε στις προσευχές μου κι ευχαριστώ το Θεό μου,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλημονα 1

Θέα Προσ Φιλημονα 1:4 σε αυτό το πλαίσιο