Καινή Διαθήκη

Προσ Τιτον 3:6 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

οὗ ἐξέχεεν ἐφ’ ἡμᾶς πλουσίως διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Τιτον 3

Θέα Προσ Τιτον 3:6 σε αυτό το πλαίσιο