Καινή Διαθήκη

Προσ Τιτον 1:12 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

εἶπέν τις ἐξ αὐτῶν, ἴδιος αὐτῶν προφήτης, Κρῆτες ἀεὶ ψεῦσται, κακὰ θηρία, γαστέρες ἀργαί·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Τιτον 1

Θέα Προσ Τιτον 1:12 σε αυτό το πλαίσιο