Καινή Διαθήκη

Προσ Τιμοθεον Β΄ 4:3 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

ἔσται γὰρ καιρὸς ὅτε τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται, ἀλλὰ κατὰ τὰς ⸂ἰδίας ἐπιθυμίας⸃ ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσιν διδασκάλους κνηθόμενοι τὴν ἀκοήν,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Τιμοθεον Β΄ 4

Θέα Προσ Τιμοθεον Β΄ 4:3 σε αυτό το πλαίσιο