Καινή Διαθήκη

Προσ Τιμοθεον Β΄ 3:11 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

τοῖς διωγμοῖς, τοῖς παθήμασιν, οἷά μοι ἐγένετο ἐν Ἀντιοχείᾳ, ἐν Ἰκονίῳ, ἐν Λύστροις, οἵους διωγμοὺς ὑπήνεγκα· καὶ ἐκ πάντων με ἐρρύσατο ὁ κύριος.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Τιμοθεον Β΄ 3

Θέα Προσ Τιμοθεον Β΄ 3:11 σε αυτό το πλαίσιο