Καινή Διαθήκη

Προσ Τιμοθεον Β΄ 1:8 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

Μὴ οὖν ἐπαισχυνθῇς τὸ μαρτύριον τοῦ κυρίου ἡμῶν μηδὲ ἐμὲ τὸν δέσμιον αὐτοῦ, ἀλλὰ συγκακοπάθησον τῷ εὐαγγελίῳ κατὰ δύναμιν θεοῦ,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Τιμοθεον Β΄ 1

Θέα Προσ Τιμοθεον Β΄ 1:8 σε αυτό το πλαίσιο