Καινή Διαθήκη

Προσ Τιμοθεον Α΄ 5:4 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

εἰ δέ τις χήρα τέκνα ἢ ἔκγονα ἔχει, μανθανέτωσαν πρῶτον τὸν ἴδιον οἶκον εὐσεβεῖν καὶ ἀμοιβὰς ἀποδιδόναι τοῖς προγόνοις, τοῦτο γάρ ἐστιν ἀπόδεκτον ἐνώπιον τοῦ θεοῦ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Τιμοθεον Α΄ 5

Θέα Προσ Τιμοθεον Α΄ 5:4 σε αυτό το πλαίσιο