Καινή Διαθήκη

Προσ Τιμοθεον Α΄ 3:13 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

οἱ γὰρ καλῶς διακονήσαντες βαθμὸν ἑαυτοῖς καλὸν περιποιοῦνται καὶ πολλὴν παρρησίαν ἐν πίστει τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Τιμοθεον Α΄ 3

Θέα Προσ Τιμοθεον Α΄ 3:13 σε αυτό το πλαίσιο