Καινή Διαθήκη

Προσ Τιμοθεον Α΄ 2:13 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

Ἀδὰμ γὰρ πρῶτος ἐπλάσθη, εἶτα Εὕα·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Τιμοθεον Α΄ 2

Θέα Προσ Τιμοθεον Α΄ 2:13 σε αυτό το πλαίσιο