Καινή Διαθήκη

Προσ Ρωμαιουσ 7:2 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

ἡ γὰρ ὕπανδρος γυνὴ τῷ ζῶντι ἀνδρὶ δέδεται νόμῳ· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ὁ ἀνήρ, κατήργηται ἀπὸ τοῦ νόμου τοῦ ἀνδρός.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Ρωμαιουσ 7

Θέα Προσ Ρωμαιουσ 7:2 σε αυτό το πλαίσιο