Καινή Διαθήκη

Προσ Ρωμαιουσ 5:17 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

εἰ γὰρ τῷ τοῦ ἑνὸς παραπτώματι ὁ θάνατος ἐβασίλευσεν διὰ τοῦ ἑνός, πολλῷ μᾶλλον οἱ τὴν περισσείαν τῆς χάριτος καὶ τῆς δωρεᾶς τῆς δικαιοσύνης λαμβάνοντες ἐν ζωῇ βασιλεύσουσιν διὰ τοῦ ἑνὸς Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Ρωμαιουσ 5

Θέα Προσ Ρωμαιουσ 5:17 σε αυτό το πλαίσιο