Καινή Διαθήκη

Προσ Ρωμαιουσ 14:22 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

σὺ πίστιν ⸀ἣν ἔχεις κατὰ σεαυτὸν ἔχε ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. μακάριος ὁ μὴ κρίνων ἑαυτὸν ἐν ᾧ δοκιμάζει·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Ρωμαιουσ 14

Θέα Προσ Ρωμαιουσ 14:22 σε αυτό το πλαίσιο