Καινή Διαθήκη

Προσ Ρωμαιουσ 14:17 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

οὐ γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ βρῶσις καὶ πόσις, ἀλλὰ δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη καὶ χαρὰ ἐν πνεύματι ἁγίῳ·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Ρωμαιουσ 14

Θέα Προσ Ρωμαιουσ 14:17 σε αυτό το πλαίσιο