Καινή Διαθήκη

Προσ Ρωμαιουσ 14:12 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

⸀ἄρα ἕκαστος ἡμῶν περὶ ἑαυτοῦ λόγον ⸀δώσει.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Ρωμαιουσ 14

Θέα Προσ Ρωμαιουσ 14:12 σε αυτό το πλαίσιο