Καινή Διαθήκη

Προσ Ρωμαιουσ 13:2 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

ὥστε ὁ ἀντιτασσόμενος τῇ ἐξουσίᾳ τῇ τοῦ θεοῦ διαταγῇ ἀνθέστηκεν, οἱ δὲ ἀνθεστηκότες ἑαυτοῖς κρίμα λήμψονται.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Ρωμαιουσ 13

Θέα Προσ Ρωμαιουσ 13:2 σε αυτό το πλαίσιο