Καινή Διαθήκη

Προσ Ρωμαιουσ 10:15 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

πῶς δὲ ⸀κηρύξωσιν ἐὰν μὴ ἀποσταλῶσιν; ⸀καθὼς γέγραπται· Ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες τῶν ⸀εὐαγγελιζομένων ⸀τὰ ἀγαθά.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Ρωμαιουσ 10

Θέα Προσ Ρωμαιουσ 10:15 σε αυτό το πλαίσιο