Καινή Διαθήκη

Προσ Θεσσαλονικεισ Β΄ 1:4 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

ὥστε ⸂αὐτοὺς ἡμᾶς⸃ ἐν ὑμῖν ⸀ἐγκαυχᾶσθαι ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τοῦ θεοῦ ὑπὲρ τῆς ὑπομονῆς ὑμῶν καὶ πίστεως ἐν πᾶσιν τοῖς διωγμοῖς ὑμῶν καὶ ταῖς θλίψεσιν αἷς ἀνέχεσθε,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Θεσσαλονικεισ Β΄ 1

Θέα Προσ Θεσσαλονικεισ Β΄ 1:4 σε αυτό το πλαίσιο