Καινή Διαθήκη

Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 3:8 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

ὅτι νῦν ζῶμεν ἐὰν ὑμεῖς στήκετε ἐν κυρίῳ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 3

Θέα Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 3:8 σε αυτό το πλαίσιο