Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Α΄ 15:44 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

σπείρεται σῶμα ψυχικόν, ἐγείρεται σῶμα πνευματικόν. ⸀Εἰ ἔστιν σῶμα ψυχικόν, ⸂ἔστιν καὶ⸃ πνευματικόν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Α΄ 15

Θέα Προσ Κορινθιουσ Α΄ 15:44 σε αυτό το πλαίσιο