Καινή Διαθήκη

Προσ Κολοσσαεισ 4:5 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

Ἐν σοφίᾳ περιπατεῖτε πρὸς τοὺς ἔξω, τὸν καιρὸν ἐξαγοραζόμενοι.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κολοσσαεισ 4

Θέα Προσ Κολοσσαεισ 4:5 σε αυτό το πλαίσιο