Καινή Διαθήκη

Προσ Κολοσσαεισ 1:29 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

εἰς ὃ καὶ κοπιῶ ἀγωνιζόμενος κατὰ τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ τὴν ἐνεργουμένην ἐν ἐμοὶ ἐν δυνάμει.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κολοσσαεισ 1

Θέα Προσ Κολοσσαεισ 1:29 σε αυτό το πλαίσιο