Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 6:17 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

Τοῦ λοιποῦ κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω, ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα ⸀τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 6

Θέα Προσ Γαλατασ 6:17 σε αυτό το πλαίσιο