Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 1:11 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

Γνωρίζω ⸀γὰρ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ’ ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστιν κατὰ ἄνθρωπον·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 1

Θέα Προσ Γαλατασ 1:11 σε αυτό το πλαίσιο