Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλιππησιουσ 1:30 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

τὸν αὐτὸν ἀγῶνα ἔχοντες οἷον εἴδετε ἐν ἐμοὶ καὶ νῦν ἀκούετε ἐν ἐμοί.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλιππησιουσ 1

Θέα Προσ Φιλιππησιουσ 1:30 σε αυτό το πλαίσιο