Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλημονα 1:8 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

Διό, πολλὴν ἐν Χριστῷ παρρησίαν ἔχων ἐπιτάσσειν σοι τὸ ἀνῆκον,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλημονα 1

Θέα Προσ Φιλημονα 1:8 σε αυτό το πλαίσιο