Καινή Διαθήκη

Προσ Εφεσιουσ 1:15 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

Διὰ τοῦτο κἀγώ, ἀκούσας τὴν καθ’ ὑμᾶς πίστιν ἐν τῷ κυρίῳ Ἰησοῦ καὶ τὴν ⸂ἀγάπην τὴν⸃ εἰς πάντας τοὺς ἁγίους,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εφεσιουσ 1

Θέα Προσ Εφεσιουσ 1:15 σε αυτό το πλαίσιο