Καινή Διαθήκη

Προσ Εφεσιουσ 1:1 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

Παῦλος ἀπόστολος ⸂Χριστοῦ Ἰησοῦ⸃ διὰ θελήματος θεοῦ τοῖς ἁγίοις τοῖς οὖσιν ⸂[ἐν Ἐφέσῳ]⸃ καὶ πιστοῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εφεσιουσ 1

Θέα Προσ Εφεσιουσ 1:1 σε αυτό το πλαίσιο