Καινή Διαθήκη

Προσ Εβραιουσ 9:11 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

Χριστὸς δὲ παραγενόμενος ἀρχιερεὺς τῶν ⸀γενομένων ἀγαθῶν διὰ τῆς μείζονος καὶ τελειοτέρας σκηνῆς οὐ χειροποιήτου, τοῦτ’ ἔστιν οὐ ταύτης τῆς κτίσεως,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εβραιουσ 9

Θέα Προσ Εβραιουσ 9:11 σε αυτό το πλαίσιο